AKTUALITY

19
Parkovacia politika a letné kúpalisko na ostrove v Trenčíne.

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že konečne otvorené letné kúpalisko na ostrove v Trenčíne nemá s parkovacou politikou mesta nič spoločné nie je to tak. Práve toto územie sa dá použiť ako krásny modelový príklad na ktorom sa dá ukázať kde sú najväčšie slabiny parkovacej politiky pre ktorú sa rozhodlo mesto Trenčín. (Teda jeho, za túto oblasť zodpovední pracovníci) Aby som zistil ako to na kúpalisku vyzerá vybral som sa naň pozrieť, v pracovný deň ktorý nepatril k najteplejší v tomto lete. (pokračovať)

18
Článok spomínaný v otvorenom list poslancom mestského zastupiteľstva.

Reagujúc na ohlasy čitateľov uverejňujem spomínaný článok. (pokračovať)

17
OTVORENÝ LIST POSLANCOM MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TRENČÍNE.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. 10. 05. 2017 sa konalo riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Jedným z bodov ktorý bol na tomto zasadnutí prejednávaný bol aj PODNET NA ZMENY A DOPLNKY č. 4 ÚZEMNÉHO PLÁNU TRENČÍN – CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA. V rámci diskusie k tomuto bodu položil pán poslanec Bystrický nasledovné otázky: „ … bol tento materiál – projekt centrálnej mestskej zóny konzultovaný s Volným združením architektov trenčianskeho regiónu – Náš Trenčín a s akým výsledkom? Aké k tomu oni zaujali stanovisko?“ Na položené otázky ... (pokračovať)

16
Návrh novej parkovacej politiky v Trenčíne

V týchto dňoch hýbe trenčianskou verejnosťou predložený návrh novej parkovacej politiky. Dôvod je jednoduchý. Verejnosť vníma návrh ako nič neriešiaci a reštriktívny. Okrem reštriktívneho charakteru vyčítajú Trenčania predloženému návrhu aj to, že okrem vymaľovania parkovacích stáni nič iné reálne neponúka. Teda nič, čo by bolo podložené finančným zabezpečením, konkrétnymi termíny realizácie a zmysluplnou filozofiou. A práve s tým posledným začnem. (pokračovať)

15
Čo je to Vážska vodná cesta a čo to znamená pre mesto Trenčín

Splavnenie Váhu od Žiliny po Komárno je projekt, ktorý sa začal budovať už koncom 30-tych rokov 20.storočia. Pokračovalo sa v ňom aj po II. svetovej vojne výstavbou priehrad, kanálov, hrádzí a plavebných komôr. Dnes je projekt Vážska vodná cesta ....... (pokračovať)

14
Prehlad článkov dotýkajúcich sa modernizácie železničnej trati prechádzajúcej cez mesto Trenčín s doplnkom č. 1 a 2

V tomto príspevku sa venujem prehľadu článkov dotýkajúcich sa modernizácii železničnej trate prechádzajúcej cez mesto Trenčín. Samozrejme nejde o kompletný prehľad. To ani nie je mojim zámerom. Zámerom je sprístupniť na jednom mieste záujemcom o modernizáciu železnice články zaoberajúce sa predovšetkým jej výstavbou a financovaním. Článok obsahuje doplnok 1 a 2. (pokračovať)

13
Prehlad článkov dotýkajúcich sa modernizácie železničnej trati prechádzajúcej cez mesto Trenčín s doplnkom č. 1

V tomto príspevku sa venujem prehľadu článkov dotýkajúcich sa modernizácii železničnej trate prechádzajúcej cez mesto Trenčín. Samozrejme nejde o kompletný prehľad. To ani nie je mojim zámerom. Zámerom je sprístupniť na jednom mieste záujemcom o modernizáciu železnice články zaoberajúce sa predovšetkým jej výstavbou a financovaním. ... (pokračovať)

12
Prehlad článkov dotýkajúcich sa modernizácie železničnej trati prechádzajúcej cez mesto Trenčín

V tomto príspevku sa venujem prehľadu článkov dotýkajúcich sa modernizácii železničnej trate prechádzajúcej cez mesto Trenčín. Samozrejme nejde o kompletný prehľad. To ani nie je mojim zámerom. Zámerom je .... (pokračovať)

10
Z akých peňazí sa rekonštruuje (stavia) železnica v Trenčíne?

Neustále sa stretávam s tvrdeniami, že modernizácia železničnej trate v Trenčíne sa stavia z eurofondov. Naposledy som to počul ... (pokračovať)

10
KEĎ PRIAMA DEMOKRACIA KRÍVA NA OBE NOHY

Každé mesto sa vo svojej histórii z času na čas stretne so zásahmi do jeho štruktúry, ktoré ho poznačia na dlhé roky. Ak nie navždy. Prichádzajúce zmeny sú niekedy pozitívne, inokedy nie. Výnimkou nie je ani mesto Trenčín.             Najradikálnejšie zásahy do mestskej štruktúry prinášajú ... (pokračovať)

08
Druhé zo série stretnutí na aktuálne témy v Trenčíne - pozvánka

OBČAN NA PRIAMO - NEFORMÁLNE ZDRUŽENIE OBČANOV TRENČÍNA organizuje druhé zo série stretnutí na aktuálne témy. Druhé stretnutie aj na tému AUTOBUSOVÝ TERMINÁL sa uskutoční v piatok 7.3.2014 o 17:00h v kultúrnom stredisku na sídlisku Juh. ... (pokračovať)

07
O Salzburgu a Trenčíne.

V poslednom čase sa často stretávam s porovnávaním mesta Slazburg s Trenčínom. Porovnávanie oboch miest sa spája predovšetkým s ideou „mesta na rieke“. A musím povedať, že v mnohom je toto porovnávanie ... (pokračovať)

06
Prvé zo série stretnutí na aktuálne témy v Trenčíne - pozvánka

OBČAN NA PRIAMO - NEFORMÁLNE ZDRUŽENIE OBČANOV TRENČÍNA organizuje prvé zo série stretnutí na aktuálne témy. Prvé stretnutie na tému: AUTOBUSOVÝ TERMINÁL sa uskutoční v piatok 7.2.2014 o 17:00h v kine Hviezda v ... (pokračovať)

05
Smernica Rady Európy sa stala nariadením Rady Európy.

Smernica Rady Európy - Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (COM(2011)0650/3 – C7-0375/2012 –2011/0294(COD)) sa stala nariadením  Rady Európy. ... (pokračovať)

04
Spresnenie jedného z výkresov k železnici.

18.01.2014 som na tejto stránke publikoval niekoľko výkresov k železnici. Medzi nimi aj výkresy s ochrannými pásmami železnice. Pri spracovávaní týchto výkresov som vychádzal zo zákona č. 513/2009 Z.z. Zákon o dráhach. V tomto zákone je ochranné pásmo železnice stanovené na 60 metrov od osy krajnej koľaje. Dnes sa mi dostalo do rúk ... (pokračovať)

03
Ešte dva výkresy k železnici.

Príspevok 02 dopĺňam o ďalšie dva výkresy znázorňujúce rizikové pásma železnice. Opäť na prvom výkrese uvádzam ... (pokračovať)

02
Zopár výkresov k rekonštrukcii železnice v Trenčíne.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu uvádzam niekoľko výkresov prezentujúcich vplyv železničných trás prechádzajúcich cez mesto Trenčín. V zjednodušenej podobe na nich ... (pokračovať)

01
SMERNICA RADY EURÓPY

V utorok 19. Novembra 2013 prejednal Európsky parlament Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. novembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (COM(2011)0650/3 – C7-0375/2012 –2011/0294(COD)) Smernica je významná tým, že ...  (pokračovať)