AKTUALITY

31
Profesijný životopis a ukážky prác.

Profesijný životopis s ukážkami prác. (pokračovať)

30
Hanba Trenčínu , Trenčín veselo spí.

V novinách TRENČIANSKE ECHO som zachytil správu ,že MO SR opätovne nechce predať budovu ODA Trenčianskemu samosprávnemu kraju, na ktorej rekonštrukciu by samosprávny kraj mohol získať z eurofondov 22 mil € a vybudovať napr. stálu divadelnú scénu. V neposlednom rade vlastný objekt by si zaslúžil komplexnú úpravu fasády a strechy. Sám som v tejto veci mal snahu intervenovať a po neúspechu som trocha ako sám vojak v poli iniciatívu so smútkom v duši vzdal ( pripadalo mi to ako boj proti veterným mlynom). Uvedený článok ma znova oslovil a aspoň týmto spôsobom mám záujem trocha prebudiť občanov mesta a hlavne tých ktorí v danej veci môžu zásadne pomôcť.  (pokračovať)

29
AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V TRENČÍNE? 9. časť – trochu podrobnejšie o 1. etapa – parkovacia politika

V tomto príspevku sa vrátim úplne na začiatok, k parkovacej politike mesta a jej vplyvu na dopravné zaťaženie centra mesta. Obšírnejšie som sa tejto problematike teoreticky venoval v príspevku ktorý nájdete na nasledovnej adrese: http://www.trencin-inak.sk/pdf/a20.pdf. Preto sa k teórii nebudem vracať. Namiesto toho sa budem v jednoduchej grafickej podobe zaoberať parkovacou politikou a tomu, čo nám reálne prinesie z pohľadu dopravného zaťaženie centra mesta. Napriek tomu, čo som práve napísal sa zastavím pri definovaní cieľov parkovacej politiky. Teda toho, čo ňou chceme dosiahnuť, alebo aspoň, čo by sme sa mali snažiť dosiahnuť. Pri dnešnom stave dopravy v mesta by som povedal, že ... (pokračovať)

28
AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V TRENČÍNE? 8. časť – trochu podrobnejšie o 1. etapa – dostupnosť

V dnešnom príspevku sa zameriam predovšetkým na dostupnosť zastavaného územia v okolí električkovej trate. Dostupnosť je vo výkresoch znázornená oranžovou farbou. Vyznačená je reálna 6 minútová dostupnosť. To je vzdialenosť do 500 metrov. Na výkrese č. 01 je celková situácia – celková trasa električky, rozdelená pre lepšiu čitateľnosť na 7 úsekov. Jednotlivé dielčie výkresy sa navzájom prekrývajú. V pravom dolnom rohu sú oba výkresy spojené. Je to ..... (pokračovať)

27
AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V TRENČÍNE? 7. časť – trochu podrobnejšie o 1. etapa – sumarizácia

V tejto časti zosumarizujem v stručnej podobe návrh o ktorom som písal v predchádzajúcich článkoch. Venovať sa budem predovšetkým niektorým technickým a prevádzkovým údajom. Celá navrhovaná trasa prvej etapy ja znázornená na výkrese vedľa. Jej základné charakteristiky sú: ... (pokračovať)

26
AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V TRENČÍNE? 6. časť – trochu podrobnejšie o 1. etapa – využitie vlečky Pred poľom v Kubre

V predchádzajúcich dvoch článkoch som podrobnejšie predstavil prvú etapu výstavby električkovej trate v Trenčíne. Od Trenčianskej Turnej až po železničnú stanicu v meste. Ale prvá etapa nemusí skončiť tu. Je tu možnosť využiť aj časť vlečky vedúcej zo stanice do vojenského priestoru v Zábraní. Konkrétne jej „verejnú“ časť na sídlisku Pred poľom. (pokračovať)

25
AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V TRENČÍNE? 6. časť – trochu podrobnejšie o 1. etapa – konečná v Trenčíne

V predchádzajúcom článku som ukázal, ako by mohol vyzerať začiatok električkovej trati pri železničnej stanici. Pri popise trati som sa dostal až na možnú zastávku pri Zátoke Pokoja. Na koľajniciach to je jestvujúci úrovňový prechod pri daňovom úrade. V tomto článku prejdem ďalšiu časť možnej električkovej trate až do Trenčianskej Turnej. (pokračovať)

24
AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V TRENČÍNE? 5. časť – trochu podrobnejšie o 1. etapa – konečná v Trenčíne

V predchádzajúcich článkoch som písal o možnostiach využitia „bánoveckej“ železnice pre potreby električky v Trenčíne. V tomto a v nasledujúcom článku sa budem podrobnejšie venovať prvej etape v rámcu ktorej by bola využitá len trasa z Trenčianskej Turnej po železničnú stanicu v Trenčíne. V tomto článku sa venujem tomu, ako by mohlo vyzerať záchytné parkovisko pri železničnej stanici v Trenčíne. (pokračovať)

23
AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V TRENČÍNE? 4. časť – ešte niekoľko slov k juhovýchodnému obchvatu

Snáď nie je v Trenčíne človek ktorému by niečo nehovoril pojem „juhovýchodný obchvat“. Ale len málokto si vie predstaviť o akú náročnú stavbu ide. Jej prvú etapu máme dokončenú, o jej druhú etapu treba „zabojovať“. A práve o druhej etape diaľničného privádzača je tento článok. Príprava juhovýchodného obchvatu sa ťahá roky. Prvé výkresy boli nakreslené už v osemdesiatych rokoch minulého storočia na Stavoprojekte v Trenčíne. Podla tých ostatných sa postavila jeho prvá etapa. Na druhú etapu je spracovaná prípravná dokumentácia v troch variantách. (pokračovať)

22
AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V TRENČÍNE? 3. časť – čo by ešte pomohlo

V predchádzajúcich článkoch som sa venoval koľajovej doprave v meste Trenčín, ako aj nadväzujúcej kyvadlovej doprave a záchytným parkoviskám. V tomto príspevku sa venujem ďalšiemu prvku ktorý môže zmenšiť dopravné zaťaženie vo vnútri mesta. Tým prvkom je cestný obchvat mesta. V našom prípade juhovýchodný obchvat mesta Trenčín. Výstavba juhovýchodného obchvatu nie je novou záležitosťou. Pripravovať sa začala už v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Prvé trasy boli naprojektované v Stavoprojekte Trnava, ateliér Trenčín. Jeho prvá časť – pokračovanie diaľničného privádzača s novím mostom cez Váh až po križovatku pod Juhom – bola odovzdaná do prevádzky len nedávno. To, čo treba ešte dobudovať je jeho II. etapa. Na výkrese nižšie (v.č. 01) je vyznačená ... (pokračovať)

21
AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V TRENČÍNE? 2. časť – ako by to mohlo fungovať a za akých podmienok

V prvej časti som ukázal, ako by sa mohli využiť koľaje prechádzajúce Trenčínom. Ako ich využiť pre električkovú trať ktorá by mohla byť základnou kostrou dopravného systému MHD a prieťahom mesta. Samo o sebe by to ale nefungovalo naplno. Na plné využitie tohto systému je potrebné ho podporiť ďalšími opatreniami tak, aby to nebola len linka MHD prepravujúca ľudí z bodu A do bodu B. Navrhovaná koľajová dopravy by mohla odľahčiť centrum mesta aj znížiť nápor aut každodenne doň prichádzajúcich. Na to treba vybudovať na vstupných bodoch do mesta záchytné parkoviská a prepojiť ich kyvadlovou dopravou s centrom mesta a električkou ako základným dopravným systémom MHD. Mohlo by to vyzerať, ako som už ukázal, napríklad takto: (pokračovať)

20
AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V TRENČÍNE? 1.časť - o čo ide

Dňa 15.05.2016 som na tomto webe uverejnil článok o novej parkovacej politike v Trenčíne. Článok nájdete na adrese: http://www.trencin-inak.sk/pdf/a16.pdf. V článku sa podrobne venujem problematike novej parkovacej politike, filozofickým východiskám ale aj konkrétnym krokom ktoré by mesto malo spraviť ak skutočne chce obmedziť počet áut v centre Trenčína. V článku je aj nasledovná veta: „Tak ako to vnímam ja je predložená filozofia návrhu parkovacej politiky úplne pomyslená.“ Podrobne rozpísané dôvody pre ktoré si to myslím sú v uvedenom článku. Teraz sa to pokúsim vysvetliť vo veľmi zhustenej podobe. Mesto (a tým myslím za to zodpovedných pracovníkom na mestskom úrade), vychádza zo skutočnosti, že jeho centrum je zahltené parkujúcimi autami a autami ktoré ním prechádzajú. A tak sa rozhodlo tento problém riešiť spoplatnením parkovania, budovaním nových parkovacích miest na teréne a vybudovaním nového prieťahu mestom ktorý má odľahčiť Štefánikovu ulicu. A to je žiaľ všetko. Táto filozofia je úplne pomýlená .... (pokračovať)

19
Parkovacia politika a letné kúpalisko na ostrove v Trenčíne.

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že konečne otvorené letné kúpalisko na ostrove v Trenčíne nemá s parkovacou politikou mesta nič spoločné nie je to tak. Práve toto územie sa dá použiť ako krásny modelový príklad na ktorom sa dá ukázať kde sú najväčšie slabiny parkovacej politiky pre ktorú sa rozhodlo mesto Trenčín. (Teda jeho, za túto oblasť zodpovední pracovníci) Aby som zistil ako to na kúpalisku vyzerá vybral som sa naň pozrieť, v pracovný deň ktorý nepatril k najteplejší v tomto lete. (pokračovať)

18
Článok spomínaný v otvorenom list poslancom mestského zastupiteľstva.

Reagujúc na ohlasy čitateľov uverejňujem spomínaný článok. (pokračovať)

17
OTVORENÝ LIST POSLANCOM MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TRENČÍNE.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. 10. 05. 2017 sa konalo riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Jedným z bodov ktorý bol na tomto zasadnutí prejednávaný bol aj PODNET NA ZMENY A DOPLNKY č. 4 ÚZEMNÉHO PLÁNU TRENČÍN – CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA. V rámci diskusie k tomuto bodu položil pán poslanec Bystrický nasledovné otázky: „ … bol tento materiál – projekt centrálnej mestskej zóny konzultovaný s Volným združením architektov trenčianskeho regiónu – Náš Trenčín a s akým výsledkom? Aké k tomu oni zaujali stanovisko?“ Na položené otázky ... (pokračovať)

16
Návrh novej parkovacej politiky v Trenčíne

V týchto dňoch hýbe trenčianskou verejnosťou predložený návrh novej parkovacej politiky. Dôvod je jednoduchý. Verejnosť vníma návrh ako nič neriešiaci a reštriktívny. Okrem reštriktívneho charakteru vyčítajú Trenčania predloženému návrhu aj to, že okrem vymaľovania parkovacích stáni nič iné reálne neponúka. Teda nič, čo by bolo podložené finančným zabezpečením, konkrétnymi termíny realizácie a zmysluplnou filozofiou. A práve s tým posledným začnem. (pokračovať)

15
Čo je to Vážska vodná cesta a čo to znamená pre mesto Trenčín

Splavnenie Váhu od Žiliny po Komárno je projekt, ktorý sa začal budovať už koncom 30-tych rokov 20.storočia. Pokračovalo sa v ňom aj po II. svetovej vojne výstavbou priehrad, kanálov, hrádzí a plavebných komôr. Dnes je projekt Vážska vodná cesta ....... (pokračovať)

14
Prehlad článkov dotýkajúcich sa modernizácie železničnej trati prechádzajúcej cez mesto Trenčín s doplnkom č. 1 a 2

V tomto príspevku sa venujem prehľadu článkov dotýkajúcich sa modernizácii železničnej trate prechádzajúcej cez mesto Trenčín. Samozrejme nejde o kompletný prehľad. To ani nie je mojim zámerom. Zámerom je sprístupniť na jednom mieste záujemcom o modernizáciu železnice články zaoberajúce sa predovšetkým jej výstavbou a financovaním. Článok obsahuje doplnok 1 a 2. (pokračovať)

13
Prehlad článkov dotýkajúcich sa modernizácie železničnej trati prechádzajúcej cez mesto Trenčín s doplnkom č. 1

V tomto príspevku sa venujem prehľadu článkov dotýkajúcich sa modernizácii železničnej trate prechádzajúcej cez mesto Trenčín. Samozrejme nejde o kompletný prehľad. To ani nie je mojim zámerom. Zámerom je sprístupniť na jednom mieste záujemcom o modernizáciu železnice články zaoberajúce sa predovšetkým jej výstavbou a financovaním. ... (pokračovať)

12
Prehlad článkov dotýkajúcich sa modernizácie železničnej trati prechádzajúcej cez mesto Trenčín

V tomto príspevku sa venujem prehľadu článkov dotýkajúcich sa modernizácii železničnej trate prechádzajúcej cez mesto Trenčín. Samozrejme nejde o kompletný prehľad. To ani nie je mojim zámerom. Zámerom je .... (pokračovať)

10
Z akých peňazí sa rekonštruuje (stavia) železnica v Trenčíne?

Neustále sa stretávam s tvrdeniami, že modernizácia železničnej trate v Trenčíne sa stavia z eurofondov. Naposledy som to počul ... (pokračovať)

10
KEĎ PRIAMA DEMOKRACIA KRÍVA NA OBE NOHY

Každé mesto sa vo svojej histórii z času na čas stretne so zásahmi do jeho štruktúry, ktoré ho poznačia na dlhé roky. Ak nie navždy. Prichádzajúce zmeny sú niekedy pozitívne, inokedy nie. Výnimkou nie je ani mesto Trenčín.             Najradikálnejšie zásahy do mestskej štruktúry prinášajú ... (pokračovať)

08
Druhé zo série stretnutí na aktuálne témy v Trenčíne - pozvánka

OBČAN NA PRIAMO - NEFORMÁLNE ZDRUŽENIE OBČANOV TRENČÍNA organizuje druhé zo série stretnutí na aktuálne témy. Druhé stretnutie aj na tému AUTOBUSOVÝ TERMINÁL sa uskutoční v piatok 7.3.2014 o 17:00h v kultúrnom stredisku na sídlisku Juh. ... (pokračovať)

07
O Salzburgu a Trenčíne.

V poslednom čase sa často stretávam s porovnávaním mesta Slazburg s Trenčínom. Porovnávanie oboch miest sa spája predovšetkým s ideou „mesta na rieke“. A musím povedať, že v mnohom je toto porovnávanie ... (pokračovať)

06
Prvé zo série stretnutí na aktuálne témy v Trenčíne - pozvánka

OBČAN NA PRIAMO - NEFORMÁLNE ZDRUŽENIE OBČANOV TRENČÍNA organizuje prvé zo série stretnutí na aktuálne témy. Prvé stretnutie na tému: AUTOBUSOVÝ TERMINÁL sa uskutoční v piatok 7.2.2014 o 17:00h v kine Hviezda v ... (pokračovať)

05
Smernica Rady Európy sa stala nariadením Rady Európy.

Smernica Rady Európy - Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (COM(2011)0650/3 – C7-0375/2012 –2011/0294(COD)) sa stala nariadením  Rady Európy. ... (pokračovať)

04
Spresnenie jedného z výkresov k železnici.

18.01.2014 som na tejto stránke publikoval niekoľko výkresov k železnici. Medzi nimi aj výkresy s ochrannými pásmami železnice. Pri spracovávaní týchto výkresov som vychádzal zo zákona č. 513/2009 Z.z. Zákon o dráhach. V tomto zákone je ochranné pásmo železnice stanovené na 60 metrov od osy krajnej koľaje. Dnes sa mi dostalo do rúk ... (pokračovať)

03
Ešte dva výkresy k železnici.

Príspevok 02 dopĺňam o ďalšie dva výkresy znázorňujúce rizikové pásma železnice. Opäť na prvom výkrese uvádzam ... (pokračovať)

02
Zopár výkresov k rekonštrukcii železnice v Trenčíne.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu uvádzam niekoľko výkresov prezentujúcich vplyv železničných trás prechádzajúcich cez mesto Trenčín. V zjednodušenej podobe na nich ... (pokračovať)

01
SMERNICA RADY EURÓPY

V utorok 19. Novembra 2013 prejednal Európsky parlament Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. novembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (COM(2011)0650/3 – C7-0375/2012 –2011/0294(COD)) Smernica je významná tým, že ...  (pokračovať)