O SLOVENSKEJ KOMORE ARCHITEKTOV

31
23.05.2015 sa konalo valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov. Môj pohľad.

V sobotu 23.05.2015 sa v Bratislave uskutočnilo riadne valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov. Predstavenstvo komory, vychádzajúc zo skúseností predchádzajúceho valného zhromaždenia nenechalo tentokrát nič na náhodu. Využilo skutočnosť, že o rokovacom poriadku rozhoduje ono samo a prišlo s niekoľkými novinkami: (pokračovať)

30
VYHODNOTENIE VRÁTENÝCH DOTAZNÍKOV

V príspevku sú vyhodnotené dotazníky od členov SKA. Prieskum bol urobený pred balným zhromaždením 2015. Vzhľadom na relatívne nízky počet vrátených dotazníkov ich zverejňujem v plnom znení. Zo štatistických údajov uvádzam len nasledovné čísla: ..... (pokračovať)

29
Na čom by sme sa mali dohodnúť ak chceme zmeniť činnosť SKA a pohľad na ňu.

(Poznámky nie sú zoradené podla dôležitosti, ale tak ako mi prišli na um.) (pokračovať)

28
Niekoľko myšlienok o ktorých by sa asi malo hovoriť na valnom zhromaždení SKA.

Je niekoľko tém o ktorých píšem už cez dve volebné obdobia a ktoré sa za ten čas ani nepohli. Problémy na ktoré som upozorňoval v mojich článkoch na blogu pred valným zhromaždením v roku 2011 a pred valným zhromaždením v roku 2013 sú stále otvorené a neriešené. A to aj napriek prísľubom, že aspoň niektoré sa riešiť budú a že sa dokonca vyriešia. Žiaľ nestalo sa. (spomínané a aj ďalšie materiály nájdete aj tu: http://www.trencin-inak.sk/architekti.php ) Prakticky všetky problémy na ktoré poukazujem v publikovaných materiáloch sú stále aktuálne a neriešené. Mohol by som ich pokojne ... (pokračovať)

27
23.05.2015 sa uskutoční valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov.

Dva roky ubehli ako voda a už tu máme opäť valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov. Valné zhromaždenie sa uskutoční 23. mája v Bratislave. Architekti z celého Slovenska budú opäť sumarizovať a hodnotiť činnosť Komory. A ako je už zvykom, nebude to hodnotenie jednoduché. Svoje pripomienky, námietky a výhrady, ako aj návrhy do budúcna uverejním behom týždňa na tejto webovej stránke. Teraz len veľmi stručne v hlavných bodoch: (pokračovať)

26
O služobných cestách do zahraničia v SKA

O služobných cestách do zahraničia, cestovných náhradách a tajných rokovaniach som už písal pred dvomi rokmi. Odvtedy sa nič nezmenilo. Aspoň nič, čo by mohol radový člen Komory slovenských architektov privítať ako pozitívnu zmenu. Skôr naopak. Ako to teda stými služobnými cestami je dnes? Pre ilustráciu a pre tých, ktorí nemali možnosť sa oboznámiť s uzneseniami predstavenstva Komory ich niektoré vybrané časti uvádzam v plnom znení. ... (pokračovať)

25
Otvorený list predstavenstvu SKA

Vážení členovia predstavenstva. Na blížiace sa valné zhromaždenie SKA ktoré sa bude konať 25.5.2013 chcete predložiť na schválenie základné materiály ktorými sa riadi Slovenská komora architektov. Štatút, volebný poriadok a disciplinárny poriadok.   Vyzývam Vás týmto aby ste tieto materiály z jednania valného zhromaždenia stiahli. Odôvodnenie: Predkladané materiály (štatút, volebný a disciplinárny poriadok) neboli pred predložením prekonzultované s členskou základňou. Ich výsledný tvar nie je dohodou väčšiny aktívnych členov Komory ale len úzkeho okruhu okolo predstavenstva Komory. ... (pokračovať)

24
Opäť je tu valné zhromaždenie SKA.

Dva roky ubehli ako voda a opäť tu máme valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov (SKA). Valné zhromaždenie sa bude konať 25. mája 2013 v Bratislave. Pred dvomi rokmi som pomerne podrobne rozobral problémy SKA ako som ich v tom čase vnímal ja. Moje názory si možno pozrieť v mojich starších blogoch. (mrva.blog.sme.sk)  Žiaľ, po dvoch rokoch pri pohľade späť musím konštatovať, že problémov neubudlo. Nič sa nezmenilo. Staronové predstavenstvo nedokázalo prekročiť svoj tieň. Skôr naopak. Predstavenstvo v potieraní demokratických princípov v spôsoboch vedení Komory ešte pritvrdilo. ... (pokračovať)

23
Regulácia profesijných služieb.

8 júna 2011 sa na Protimonopolnom úrade v Bratislave konal Workshop k regulácii profesijných služieb v SR a EU. Pre lepšiu zrozumiteľnosť nezainteresovaných – hovorilo sa, okrem iného, o cenníkoch profesijných skupín za nimi poskytované služby. Workschop zorganizovala Slovenská komora stavebných inžinierov. Na toto stretnutie pozval predseda SKSI prof. Ing. Dušan Majduch, PhDr. aj  predsedu  Slovenskej  komory architektov (SKA) Ing.arch. Juraja Šujana a ďalších jej štyroch členov. Problematika honorárového poriedku je pre členov SKA stále živá a zaujímavá. Dalo by sa teda predpokladať, že sa to odrazí aj v záujme vedenia Komory o tento workschop. Žiaľ, nebolo to tak. O stretnutie s čelnými predstaviteľmi protimonopolného úradu neprejavil záujem ani jeden člen z 11 členného predstavenstva SKA. ... (pokračovať)

22
V sobotu 14.mája 2011 sa konalo valné zhromaždenie SKA

Valné zhromaždenie sa konalo v súlade s navrhnutým programom. Keďže sa do jeho plánovaného začiatku nedostavila ani jedna tretina riadnych členov začiatok valného zhromaždenia sa v zmysle vnútrokomorových predpisov posunul o jednu hodinu. Valné zhromaždenie sa tak začalo o 10:00 a fyzicky sa ho zúčastnilo len 93 riadnych členov. 193 členov poverilo iného člena svojim zastupovaním na valnom zhromaždení. Samotnému priebehu valného zhromaždenia nemožno nič vyčítať. Prebehlo v štandardnej pracovnej atmosfére. Členovia komory svojim postojom dali na valnom zhromaždení jasne najavo, že doterajšia filozofia ktorú v Komore presadzuje jej vedenie im vyhovuje. Minimálne im neprekáža natoľko, aby niečo spravili pre jej zmenu. Odrazilo sa to aj v zložení zvolených orgánoch v ktorých je rad staronových členov na čele so staronovým predsedom. Zvoleným členom možno k úspechu len gratulovať. (pokračovať)

21
14.5.2011 sa bude konať valné zhromaždenie SKA.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia. Túto sobotu, to jest. 14.5.2011 sa bude v Bratislave konať valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov. Je to možnosť raz za dva roky pootočiť kormidlom smerovania činnosti Komory. Samozrejme, ak pootočiť kormidlom chceme. Nie je povinnosťou sa valného zhromaždenia zúčastniť. Pokiaľ ste s prácou Komory s jej filozofiou a s výsledkami jej činnosti spokojní, tak je všetko v poriadku a nemusíte mať ani pocit potreby sa zúčastniť. Ak vám však niečo na činnosti Komory prekáža, ak je niečo, čo by podľa Vás mala Komora robiť inak, alebo ak sa neviete stotožniť s filozofiou Komory prezentovanou jej niektorými funkcionármi, máte dobrý dôvod do Bratislavy prísť a pokúsiť sa to zmeniť. (pokračovať)

20
Návrhy na uznesenia z valného zhromaždenia SKA.

Dňa 14.5.2011 sa bude konať valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov. Svoje pripomienky, názory a stanoviská som spracoval (tie ktoré sa dali a u ktorých je to možné, účelné a zmysluplné) do podoby návrhov uznesení z valného zhromaždenia. Návrhy som zaslal aj do SKA so žiadosťou o ich uverejnenie,  ako materiály na prerokovanie na valnom zhromaždení. Návrh na uznesenie č.: 01   Predstavenstvo SKA urýchlene zabezpečí, aby webová stránka Slovenskej komory architektov mala svoju verejnú a internú časť. Interná časť bude sprístupnená len členom SKA. (pokračovať)

19
Architektúra ako matka všetkých umení.

Každý študent architektúry sa skôr, či neskôr na prednáškach dejín umenia dozvie, že architektúra bola kedysi považovaná za matku všetkých umení. A možno ešte aj niekde je, alebo ju za ňu ešte niekde považujú. Neviem prečo, ale práve na túto poučku z histórie som si spomenul po otvorení obálky s materiálmi na blížiace sa valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov. Možno to spôsobila ich „originálna grafická úprava“. Neviem. Možno. Kolegovia, členovia SKA, vedia o čom píšem, tí ostatní o nič neprišli. Napadla ma aj grécka poučka o zdravom duchu v zdravom tele.   Iste sa môžeme na tieto materiály pozrieť aj z čisto pragmatického hľadiska ako na strohý oznam. Ale medzi nami, bolo by fajn, ak by zvolená forma oznámenia čo-to prezradila o jeho odosielateľovi. A verte či nie prezradila. Zvolená forma vždy niečo prezradí o jej tvorcovi. (pokračovať)

18
Valné zhromaždenie inak.

Keď sa objaví problém sú vždy dve možnosti ako sa k nemu postaviť. Je možné hľadať dôvody prečo to inak spraviť nejde, alebo je možné hľadať spôsob ako to spraviť ide. A keď si už naozaj nevieme rady je dobré sa pozrieť, ako to robia inde. Napríklad hneď u susedov.   Seriál svojich blogov som uviedol blogom o príprave valného zhromaždenia Slovenskej komory architektov. Blog som uverejnil 7.1.2011. O dvanásť dní neskôr, teda 19.1 2011 uverejnila Česká komora architektov na svojej oficiálnej webovej stránke (www.cka.cc) program pripravovaného valného zhromaždenia ČKA. S potešením som si ho prečítal. (pokračovať)

17
SKA by mali tvoriť všetci jej členovia a to aj po valnom zhromaždení

Mali by sme sa snažiť dosiahnuť, aby Slovenskou komorou architektov boli všetci jej členovia a to aj po valnom zhromaždení. Tak znie tretí bod v blogu s názvom – O čo sa snažiť. Teraz sa pokúsim načrtnúť, čo by mala Slovenská komora architektov spraviť, aby sa tento bod dosiahol.   Pre napĺňanie tohto bodu je okrem iného potrebné: ... (pokračovať)

16
Odborná spôsobilosť a projektová činnosť.

Mali by sme sa snažiť o to, aby Slovenská komora architektov vytrvalo robila všetky potrebné kroky vedúce k tomu, aby architektúru mohli, minimálne pre potreby územného a stavebného konania, robiť len na to oprávnené osoby. Aby toto oprávnenie nebolo zameniteľné tak, ako je to v súčasnosti. A aby sa tým dosiahla taká  situácia aká je u ostatných profesií. (statika, doprava, elektrika, plyn, zdravotechnika, požiarna ochrana ...) Tak znie druhý bod v blogu s názvom – O čo sa snažiť. Teraz sa pokúsim načrtnúť, o čo by sme sa mali snažiť v tejto oblasti. Pre napĺňanie tohto bodu je okrem iného potrebné: ... (pokračovať)

15
Obhajoba práv a profesijných, sociálnych a hospodárskych záujmov.

Mali by sme sa snažiť dosiahnuť, aby Slovenská komora architektov dôsledne napĺňala úlohy dané jej zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Teda v prvom rade „podporovať architektov a krajinných architektov a obhajovať ich práva a profesijné, sociálne a hospodárske záujmy.“ Tak znie prvý bod v blogu s názvom – O čo sa snažiť. Teraz sa pokúsim načrtnúť, čo by sa malo v Slovenskej komore architektov zmeniť, aby sa tento bod zákona napĺňal.   Pre napĺňanie tohto bodu je okrem iného potrebné: ... (pokračovať)

14
O čo sa snažiť?

V predchádzajúcich blogoch som napísal niekoľko svojich postrehov o tom, ako  ja vidím činnosť Slovenskej komory architektov. Boli to postrehy v zásade kritické. To samozrejme automaticky neznamená, že Komora robí všetko zle, alebo že nerobí vôbec nič. To nie je pravda. Pravdou je, že sa Komora zameriava hlavne na kontakty zo zahraničím a prípravou pôdy pre prácu v zahraničí a to predovšetkým pre budúcu generáciu autorizovaných architektov. A samozrejme sa venuje autorizácii a vedeniu zoznamov. Oveľa viac je ale toho, čo by mala robiť a nerobí to a tiež toho, čo by mohla a mala robiť inak. Otázny, a podľa mňa úplne pomýlený, je aj pohľad vedenia Komory (minimálne niektorých členov predstavenstva a úradu Komory) na hlavnú úlohu SKA. Pravdou je aj to, že je jednoduchšie kritizovať ako hľadať riešenia. Napriek tomu sa v nasledujúcich príspevkoch o hľadanie riešení pokúsim. (pokračovať)

13
Slovenská komora architektov - to sme my všetci, alebo ...... ?

V predchádzajúcom blogu som sa vyjadril v tom zmysle, že Slovenská komora architektov, to sme my všetci, ale žiaľ len na valnom zhromaždení. Po ňom sa prakticky stáva Komorou len jej vedenie spolu s kanceláriou SKA. K tomuto názoru som prišiel po pozornom pohľade na činnosť Komory za posledné dva roky. Ale iné to nebolo ani predtým. Ak by sme boli Komorou my všetci, teda všetci jej členovia, mali by sme spolurozhodovať o jej činnosti. Mali by sme byť, ak je to len trochu možné, dopredu informovaní o tom, čo chce vedenie Komory robiť. Mali by sme diskutovať a korigovať jej kroky. Samozrejme, mali by sme aj iniciovať jej činnosť a usmerňovať ju. Mali by sme tvoriť, alebo sa aspoň spolupodieľať na tvorení jej programu a to aj mimo valného zhromaždenia. Žiaľ nerobíme to!   Treba povedať, kriticky do vlastných radov, že to nerobíme aj pre našu pohodlnosť. Alebo je to už hlboko zakorenená letargia? (pokračovať)

12
O čom to je, alebo dva pohľady na úlohu komory.

K napísaniu prvého príspevku ma postrčila moja osobná skúsenosť so záujmom Slovenskej komory architektov o svojho radového člena. Osobná skúsenosť je ale málokedy objektívna. Preto som sa rozhodol zistiť, ako to v tej našej Komore je. Po uverejnení desiatich príspevkov a zosumarizovaní reakcií na ne si dovolím, aj keď s vedomím zjednodušovania, napísať ako to vidím dnes. Ale najprv musím zdôrazniť jednu zásadnú vec. Moji cieľom nie je likvidácia Komory! Mojom cieľom je činnosť komory, ak to bude možné, postaviť z hlavy na nohy v zmysle Maslowovej pyramídy potrieb. (pozri blog Maslowova pyramída potrieb 1,2,3) Mojou snahou je aspoň trochu pootočiť kormidlom smerovania činnosti Komory v prospech jej súčasných radových členov. ... (pokračovať)

11
O architektoch, architektúre a komore – 2. časť

Z postavenia architekta v spoločnosti vyplýva aj to, o čom som písal v 1.časti. Naše postavenie je také slabé, že nikoho na stavebných úradoch ani nenapadne, že architektúru by mal robiť architekt! Akosi to nevyplýva z veci! Na ilustráciu ponúkam ešte dva príklady. Honorárový poriadok a jeho legislatívne zakotvenie a Autorský zákon Ako všetci vieme náš honorárový poriadok sa v roku 2005 pretransformoval len do akéhosi odporúčania.Zrušenie honorárového poriadku sa zdôvodňuje poukazovaním na „kartelové dohody“ a na to, že „Aj trh architektonických služieb je trhom a preto aj pre architektov musia platiť trhové princípy.“ ( Mgr. Ivana Moncoľová, Informácie SKA 05/2010, str.15) Pri tom advokáti, znalci, tlmočníci a prekladatelia majú svoje honorárové poriadky dané zákonom. (u advokátov je to vyhláška č. 655/2004 u znalcov, prekladateľov a tlmočníkov je to zákon č.382/2004 a vyhláška č. 491/2004) Advokáti, či prekladatelia nepôsobia snáď na voľnom trhu advokátskych a prekladateľských služieb? ... (pokračovať)

10
O architektoch, architektúre a komore – 1. časť

Nasledujúci príspevok som napísal 6.1.2011 s tým, že bude uverejnený v Informáciách SKA. To sa aj stalo. Uverejňujem ho na blogu preto, lebo naň reagoval - člen predstavenstva SKA kolega Bohumil Kováč v diskusii v predchádzajúcich blogoch a tiež preto, že aby si ho mohli prečítať aj nečlenovia SKA.   Vážené kolegyne, vážení kolegovia. Koniec starého a príchod nového roka je časom bilancií a úvah. V rámci bilancií som si položil aj nasledujúcu otázku: ... (pokračovať)

09
Otvorený list predsedovi Slovenskej komory architektov

Vážený pán predseda Ing.arch. Juraj Šujan.     14.mája 2011 sa uskutoční v Bratislave Valné zhromaždenie SKA. Jeho  úlohami, okrem iného, je vytýčenie hlavných smerov činnosti Komory a voľba orgánov SKA na nasledujúce 2 roky. Ani pri snahe naplniť tieto úlohy Valného zhromaždenie ale nie je možné porušovať demokratické princípy riadenia a ohrozovať tak priebeh a výsledky volieb, ako aj výsledky Valného zhromaždenia ako celku, jeho nevhodnou organizáciou. Obe hore uvedené hrozby vyplývajú zo zverejneného programu Valného zhromaždenia. A to z nasledujúcich dôvodov. ... (pokračovať)

08
Ochrana autorských práv a úloha SKA

V minulom roku sa pomerne hojne na stránkach Informácií SKA písalo o autorských právach. Odznelo viacero názorov, ale problematika ostala akási nedokončená, neuzatvorená. A čo mi v nej úplne chýbalo, je úloha Slovenskej komory architektov pri ochrane autorských práv svojich členov. Ale nie len ich. Aby neprišlo k omylu. Hneď úvodom upozorňujem, že nie je úlohou Komory vstupovať priamo do sporov vo forme obhajoby konkrétneho člena SKA! Úlohu Komory tu vidím niekde inde. Ale poďme po poriadku. Ochrana autorských práv v zmysle zákona č. 618/2003 – Autorský zákon, je v spore pomerne jednoduchá a jednoznačná ak sa podarí odpovedať na tri základné otázky: ... (pokračovať)

07
Maslowova pyramída potrieb a Slovenská komora architektov - 3.

V predchádzajúcej časti som sa z pohľadu Maslowovej teórie potrieb pozrel na súčasný stav v SKA tak, ako ho vnímam ja. Z tohto pohľadu je definovanie hlavných úloh SKA obrátené na hlavu. Základné potreby členov SKA sú len stručne spomenuté v bode 6 pod „Spolkovou činnosťou“. Jednoznačný dôraz sa kladie na budovanie kontaktov zo zahraničím. Určite aj to je potrebná a záslužná činnosť ale nie je, z hľadiska základných potrieb súčasných členov, prvoradá. Ak má mať komora zmysel aj pre jej súčasných radových členov musí svoje úlohy nanovo definovať a postaviť ich z hlavy na nohy. Maslowova pyramída potrieb je pri tom výborným pomocníkom. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim úlohy SKA naformulovať tak, ako by mohli a podľa mňa aj mali vyzerať: ... (pokračovať)

06
Maslowova pyramída potrieb a Slovenská komora architektov - 2.

Ak Maslowova pyramída platí aj pre Slovenskú komoru architektov, je treba sa z jej uhla pohľadu pozrieť aj na základný dokument SKA. Tým dokumentom je vnútrokomorový materiál – „Postavenie a úlohy Komory.“ Aj keď môžu byť aj iné názory na to, či „Postavenie a úlohy Komory“ je tým základným dokumentom a z hľadiska toho čo má komora robiť ním určite je. Materiál má dva odseky. Prvý hovorí o postavení SKA a druhý o základných úlohách SKA. Druhý odsek je ten, ktorý ma teraz predovšetkým zaujíma. Základné úlohy sú v ňom zoradené do 6 bodov a konkrétne sa v ňom hovorí:   „Slovenská komora architektov plní podľa § 24 zákona SNR č. 138/1992 Zb. tieto úlohy: .... (pokračovať)

05
Maslowova pyramída potrieb a Slovenská komora architektov - 1.

Americký psychológ Abrahám Harold Maslow uverejnil v roku 1943 svoju teóriu  piatich na seba naviazaných ľudských potrieb. Sú to:   1. fyziologické potreby 2. potreba bezpečia a istoty 3. potreba spolupatričnosti 4. potreba uznania 5. potreba sebarealizácie Prvú až štvrtú kategóriu považuje Maslow za základné, piatu za rastovú. Pri tom platí, že ... (pokračovať)

04
O etike v Slovenskej komore architektov.

 V SKA máme prijatý Etický poriadok.  (zo14.júna2001 v znení zmeny zo 14. mája 2005)  Ale vieme všetci čo v ňom je a na čo nám je?   V Etickom poriadku sa okrem iného píše: ·        „Architekt je povinný rešpektovať a chrániť autorské práva ostatných architektov, a iných osôb..........“ (Čl. 6, pís. a) Etického poriadku) ·        „Architekt je povinný upovedomiť iného architekta, ak o ňom alebo o jeho výkonoch, .......... vypracúva odborný posudok, dobrozdanie alebo stanovisko na úradné účely,  alebo pre klienta, ..........“ (Čl. 6, pís. e) Etického poriadku)   To je teória. Ale aká je prax? Tu je jeden príklad. (pokračovať)

03
O právnikoch v Slovenskej komore architektov.

Pri svojej práci sa členovia SKA , ale aj architekti a projektanti všeobecne stretávajú takmer denno-denne s problémami vychádzajúcimi, okrem iného, aj z nevhodnej legislatívy. Ak je ale legislatíva nevhodná treba sa snažiť o jej zmenu.   Dosiahnuť potrebné zmeny v legislatíve by sa v prvom rade mala snažiť SKA. (pokračovať)

02
Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov

Predstavenstvo Komory slovenských architektov na svojom zasadnutí konanom 4. novembra 2010 zvolalo Valné zhromaždenie SKA. Valné zhromaždenie sa uskutoční 14 mája 2011 v Bratislave. Predstavenstvo svojim uznesením č. 15 zo 16. decembra 2010 prijalo aj Technicko-organizačné zabezpečenie volieb do orgánov komory. A tu vidím problém.     (pokračovať)

01
O architektoch, architektúre a komore.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia. Koniec starého a príchod nového roka je časom bilancií a úvah. V rámci bilancií som si položil aj nasledujúcu otázku: PREČO SOM ČLENOM KOMORY? So svojimi odpoveďami sa chcem s Vami podeliť, ba čo viac, chcem Vás požiadať aby ste si aj Vy položili túto otázku a z nej vyplývajúce ďalšie otázky a aspoň sa zamysleli nad svojimi odpoveďami. (pokračovať)