O CMZ

14
O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 11 časť Zásadná pripomienka k dopravnému riešeniu zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta – CMZ Trenčín.

Mesto Trenčín predložilo 1. 6. 2018 na pripomienkovanie Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu mesta – CMZ Trenčín. V rámci zmien a doplnkov navrhuje spracovateľ preložiť cestu prvej triedy I/61 do novej polohy. Po podrobnom oboznámení sa s navrhovaným riešením musím konštatovať, že návrh je v rozpore zo Zadaním pre spracovanie územného plánu mesta Trenčín. (ďalej len zadanie pre spracovanie ÚP) Zdôvodnenie: Predložené riešenie navrhuje preložiť cestu I. triedy č. I/61 do koridoru v súbehu s „bánoveckou“ železnicou a ďalej okrajom parku Generála M.R. Štefánika, popred železničnú stanicu a ďalej ju viesť v súbehu so železničnou traťou Bratislava – Žilina až po BILLU v Kubre, kde sa opäť napája na jej dnešnú trasu vedúcu po Štefánikovej ulici smerom do Opatovej. (pokračovať)

13
O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 10 časť – zmena územného plánu a súlad návrhu s výsledkami participačného procesu Trenčín si TY – druhá časť

V predchádzajúcej časti som sľúbil, že sa vrátim k tomu ako by mohla vyzerať ulica medzi blokmi č. B22, 23 a blokmi B21, 24 na výkrese nižšie. Na výkrese č. 02 je rez blokmi B24 – B23 a B28. Je to len teoretická možnosť, ale možnosť veľmi reálna. (pokračovať)

12
O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 10 časť – zmena územného plánu a súlad návrhu s výsledkami participačného procesu Trenčín si TY

V piatok, 18.05.2018 mesto prvý krát predstavilo výsledné riešenie centrálnej mestskej zóny – časť ktorú riešila aj medzinárodná súťaž Trenčín – mesto na rieke tak, ako vyzerá v návrhu zmien a doplnkov č. 4 ÚPN – CMZ. Ja sa budem v tomto príspevku zastavím len pri riešení ľavobreznej časti. Skôr, než sa pozrieme na návrh pripomeňme si participačný proces Trenčín si TY, jeho závery. Tie boli podkladom pre spomínanú súťaž a na tieto podklady a závera sa s obľubou odvoláva aj vedenie mesta tvrdiac, že spracovaný materiál je v úplnom súlade s požiadavkami a očakávaniami obyvateľov sformulovanými v tomto procese. Čo teda obyvatelia Trenčína požadovali, aké boli závery participačného procesu a čoho sa obyvatelia najviac obávali? (pokračovať)

11
O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 10 časť – o ceste cez park, či popri parku

19. mája uplynie rok od okamihu, keď mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo urbanistickú štúdiu CMZ ako podklad pre Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Trenčín – Centrálna mestská zóna. Je to dlhá, alebo krátka doba? To je asi vec pohľadu. V každom prípade je to dosť dlhá doba na to, aby kompetentní nevedeli jasne a jednoznačne odpovedať na prvý pohľad jednoduchú otázku: Navrhuje mesto preložiť cestu prvej triedy do trasy v súbehu s „bánoveckou“ železnicou a ďalej cez park, alebo vedľa parku? (pokračovať)

10
O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 9 časť – jedna poznámka na záver

Predchádzajúci článok sa stretol s veľkou odozvou. Otázky vzbudzuje najme možnosť, či nemožnosť stavať v riešenom území po schválení zmien a doplnkov č.4 bez spracovania a schválenia Územno-plánovacej dokumentácie Centrálnej mestskej zóny. Viacerí z úvodných slov predkladateľa návrhu – primátora mesta Trenčín usúdili, že sa ešte nič vážneho nedeje a stavať sa bude dať až po schválení Územného plánu Centrálnej mestskej zóny. Čo presne predkladateľ povedal? „Toto je samozrejme návrh na začatie podnetov v rámci riešenia tohto územia ktorý vyžaduje zákon z hľadiska zmeny. Nesúvisí to ešte nijakým spôsobom so začatím výstavby ani s ničím podobným, aby to nebolo zle interpretované. Odborne je to len ... (pokračovať)

09
O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 8 časť – niekoľko poznámok k prejednávaniu predloženého návrhu

Materiál ktorému som sa venoval v predchádzajúcich článkoch bol primátorom mesta Trenčín predložený dňa 10. 5. 2017 poslancom Mestského zastupiteľstva na schválenie ako podklad pre Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Trenčín – Centrálna mestská zóna. Čo budú zmeny riešiť? Primátor mesta to definoval nasledovne: „V mierke primeranej spracovávaniu tohto stupňa územno-plánovacej dokumentácie budú pri Zmenách a doplnkoch č. 4 Územného plánu mesta – Centrálna mestská zóna zafixované ťažiskové ... (pokračovať)

08
O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 7 časť – sumarizácia

V predchádzajúcich častiach som sa venoval súladu predloženého návrhu zástavby územia uvoľneného po rekonštrukcii železnice s výsledkami participačného procesu „Trenčín si Ty“. V tejto časti zosumarizujem svoje postrehy. Tak aké boli očakávania a ako to vyzerá v predloženom návrhu? očakávanie prekonanie dopravných bariér navrhované riešenie (pokračovať)

07
O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 6 časť – návrh a jeho súlad s výsledkami participačného procesu „Trenčín si Ty“ (druhý diel)

Tejto časti sa budem venovať dvom posledným aspektom navrhovanej zástavby priestoru uvoľnenom po prekládky železnice: navrhovanej zástavbe ako optickej bariére a množstvu verejne prístupnej zelene (pokračovať)

06
O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 6 časť – návrh a jeho súlad s výsledkami participačného procesu „Trenčín si Ty“ (prvý diel)

V predchádzajúcej časti som sa venoval dopravným stavbám ako bariéram brániacim voľnému prístupu k rieke Váh z historického jadra Trenčína. V tejto časti sa zaoberám navrhovanými budovami ako novovytváraným bariéram. Za povšimnutie stojí niekoľko vecí: Veľkosť jednotlivých blokov vo všetkých častiach. Hustota zástavby. Výška zástavby. Objekty ako bariéry v pohybe. (pokračovať)

05
O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 5 časť – dopravné bariéry

Jedným z vážnych problémov v riešenom území je dopravná bariéra vytvorené preloženou „bánoveckou“ železnicou. Táto bariéra bráni voľnému prístupu k rieke Váh z historického jadra mesta. Na základe výsledkov participačného procesu „Trenčín si Ty“ obyvatelia mesta očakávajú návrh, ktorý tento problém vyrieši predovšetkým z pohľadu pešej dopravy a cyklodopravy. Túto bariéru možno teoreticky, bez jej odstránenia z územia, prekonať viacerými spôsobmi: .......... (pokračovať)

04
O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 4 časť – riešené územie a limitujúce faktory.

Po niekoľkých úvodných príspevkoch sa púšťam do rozboru mestom predloženého návrhu zástavby centrálnej mestskej zónu (CMZ) z pohľadu očakávaní a požiadaviek občanov tak, ako som ich pomenoval v predchádzajúcom, príspevku a ako to vyplynuli z viacročného participačného procesu Trenčín si Ty. V nasledujúcich článkoch budem hľadať naplnenie týchto požiadaviek a očakávaní. Konkrétne sa budem zaoberať: .... (pokračovať)

03
O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 3 časť – východiská a ciele.

Hľadanie využitia územia nachádzajúceho sa medzi Hasičskou ulicou a hrádzou Váhu začalo pred viac ako šiestimi rokmi. Hľadania sa ujala iniciatíva Trenčín si Ty. Za tú dobu sa uskutočnilo množstvo stretnutí s občanmi Trenčína na ktorom bolo hlavnou otázkou, čo by ľudia v tomto území chceli mať. Organizovali sa aj odborné stretnutia a workshopi. Územie sa skúmalo z rôznych uhlov pohľadu a možno povedať, že sa rozpitvalo do podrobností. Výsledky tohto dlhého procesu sa pretavili do podkladov medzinárodnej urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke. Ocenené návrhy sa mali stať podkladom pre spracovanie územného plánu centrálnej mestskej zóny. Žiaľ, v tomto momente sa to posunulo trochu inam. ... (pokračovať)

02
O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 2 časť – verejná prezentácia

Po uverejnený prvej časti tohto seriálu ma milo prekvapil záujem o túto problematiku. Za 48 hodím si moju stránku otvorilo 552 ľudí. To je mnohonásobne viac ako bolo účastníkov verejnej prezentácie konanej v kine Hviezda 7. 3. 2017. Niekde sa stala chyba. Prišlo mi viacero reakcií s ponosou, že pisatelia o verejnej prezentácii nevedeli. A tak na verejnej prezentácii nebolo viac ako 45 -50 účastníkov. A do konca ostali snáď len asi dvadsiati vytrvalci. A ani sa veľmi nečudujem. Psychológovia tvrdia, že poslucháči sú schopný udržať pozornosť a aktívne vnímať prezentovaný materiál maximálne 45 minút. Táto prezentácia trvala bez prestávky takmer 3 hodiny. (záznam trvá 2:58:38) Ak si nájdete čas a problematika vás zaujíma môžete si celú prezentáciu pozrieť na jednej z nasledujúcich adries: (pokračovať)

01
O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 1 časť

V stredu 25. 10. 2017 sa na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne konala prezentácia návrhu zástavby priestorov uvolnených po prekládke železnice prechádzajúcej centrom mesta. Prezentácia sa konala pod záštitou rektora univerzity pána Jozefa Habánika a primátora mesta Trenčín pána Richarda Rybníčka. Názov prezentácie: Trenčín v novom: Urbanizmus – Doprava – Centrum Navrhované riešenie a to, čo mu predchádzalo predstavil Hlavný architekt mesta Ing.arch. Martin Beďatš. Vzhľadom na vyčlenený čas bola prezentácia veľmi zhustená a dotkla sa nasledovných tém: (pokračovať)