DOKUMENTY

01
Členovia voľného združenia architektov trenčianskeho regiónu – Náš Trenčín.

V tomto oddiely budú postupne uverejňované profesné životopisy členov združenia s ukážkami niekoľkých prác podla výberu ich autora. Cieľom je, aby návštevníci tejto stránky a predovšetkým časti „Náš Trenčín“ vedeli, kto za vyjadreniami a stanoviskami tu uverejnenými stojí a čo má za sebou. (pokračovať)

08
Stanovisko ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Stanovisko Ž SR k "Chynoranskej trati" a možnosti jej zrušenia. (pokračovať)

07
ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

Úprava ochranného pásma rekonštruovanej železnice Bratislava - Žilina zo 4.8.2011. (pokračovať)

06
Dokument č. 06 zo 06.02.2003

List Ministerstvu životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava zo 06.02.2003. (prílohou listu je dokument č. 05) (pokračovať)

05
Dokument č. 05 z 30.01.2003

Záznam z verejného prerokovania zámeru "Modernizácia železničnej trate Nové Mesto n. Váhom - Púchov pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod." Verejné prerokovanie sa uskutočnilo dňa 30. januára 2003 o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Trenčíne - Mierové námestie č. 2. (pokračovať)

04
Dokument č. 04 z 26.03.2002

Záznam Zo spoločného rokovania komisie územného plánovania a architektúry a komisie dopravy, investícií a ŽP pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne, konaného dňa 15.10.2002 na MsÚ v Trenčíne. (pokračovať)

03
Dokument č. 03 z 05.06.2002

Záznam Zo spoločného rokovania komisie územného plánovania a architektúry pri a komisie dopravy, investícií a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne, konaného dňa 5.6.2002 na MsÚ v Trenčíne. (pokračovať)

02
Dokument č. 02 z 09.04.2002

Stanovisko mesta Trenčín k modernizácii železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov. (pokračovať)

01
Dokument č. 01 z 26.03.2002

Záznam Z rokovania komisie územného plánovania a architektúry pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne, konaného dňa 26.3.2002 na MsÚ v Trenčíne. (pokračovať)